Nam Định Farm – 150m2

Địa điểm: Nam Định
Diện tích: 150m2
Đơn vị thiết kế và thi công: Min Architect