Bước 1: Khảo sát thực tế

Bước 2: Lên concept sơ bộ